ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල ඉහළට

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල දර්ශකය ඊයේ (19) වන විට ඩොලර් 95 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව…