තහනම් ගහේ ගෙඩි කන්න ගිහින් මෝල්ගහෙන් පහර කෑ OICට අසාධ්‍යයි

අනියම් බිරිඳ හමුවීමට ගොස් සිටිය දී අනියම් බිරිඳගේ සැමියා විසින් සිදුකළ පහරදීමකින් බරපතල තුවාල ලැබූ පදියතලාව…