සා/පෙළ විභාගයේ හොර වැඩ කළ සිසුන් තුනකට වැඩ වරදී

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයට සිසුන් ඊයේ (9) පෙනී සිටියා. එම විභාගය…