නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2022 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ඊයේ (04) රාත්‍රී නිකුත් කර තිබෙන අතර අයදුම්කරුවන් 49,312…

සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන දිනය මෙන්න

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙර 2023 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන…