අසභ්‍ය වීඩියෝ සහ නිරුවත් ඡායාරූප ගැන පැමිණිලි කරන්න නව ක්‍රමයක්

ළමුන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ සහ නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එක් කිරීම සම්බන්ධ පැමිණිලි භාරගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට…