ප්‍රවේශමෙන් යන්න – ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය ගැන පොලීසියෙන් දැනුම් දීමක්

පැවති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඊයේ සවස තාවකාලිකව වසා දැමූ ඇල්ල – වැල්ලවාය මාර්ගය නැවත ගමනාගමනය සඳහා…