වර්ජන කළහොත් පොලිස් වාර්තා නෑ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඩපන කරමින් වර්ජන කරනා වෘත්තිකයන්ට විදේශගතවීමේදී අවශ්‍ය පොලිස් වාර්තා ලබා නොදිය යුතු බව එක්සත්…