මෛත්‍රී නැති අතරේ වැඩි වැඩ කරන්න හැදූ ‘ඇමති සිරිපාලට’ ලේකම් දුන්න උත්තරේ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හදිසි දේශපාලන මණ්ඩල රැස්වීම කැඳවන ලෙස ඉල්ලා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති අමාත්‍ය නිමල්…