ජනාධිපතිවරණයේදී රටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රනිල්

‘ධම්මික පෙරේරාට පොහොට්ටුව දීලා තියෙන්නේ ලණුවක්. නිකන් ලණුවක් නෙමේ දිරච්ච ලණුවක්. ව්‍යාපාර පිළිබඳව අද්දැකීමක් තිබුනට දේශපාලනය…