බැසිල්ට එරෙහිව ලංසා හදන අළුත් පක්ෂය ජනවාරියේ වැඩ අරඹයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලාන්සාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවන නව දේශපාලන සන්ධානය ලබන ජනවාරියෙ සිය මංගල රැළිය පවත්වනු ඇතිබව…