”විදුලි බිලේ ප්‍රශ්ණය අපි විසඳන්න ජනමාධ්‍ය සහය ඕන නෑ” දියවඩන නිළමේ කෙළින්ම කියයි.

ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා රුපියල් මිලියන 13 ක විදුලි ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිගත හැකි ත්ත්ත්වයක් බවත්,…