උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය කීපයක් අවලංගුයි. Night mail එකත් නෑ.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ නාය යෑම් හේතුවෙන් අද (22) කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල සහ බදුල්ල සිට කොළඹ…