රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති හදන්න අමෙරිකාවේ මැදිහත්වීමක් නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම සඳහා අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමක් සිදු වූයේ…