අවුරුදු නිවාඩුවේ සැළසුම් ෆේස්බුක් දාන්න එපා.

අප්‍රේල් උත්සව සමයේ තමන් යනෙනා තැන් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යයන් හී තොරතුරු පල නොකරන මෙන් පොලිස් මාධ්‍ය…