ශ්‍රී ලංකාව භූ කම්පන සහිත කළාපයකට ඇද දමමින් නව භූ තළ මායිමක් නිර්මාණය වෙයි.

ගෙවුන මාස 4 කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව කුඩා පරිමාණයේ භූ කම්පන 9 කට මුහුණ දුන් බවත්,…