කපපු විදුලිය ගන්න යන ගාස්තු අඩු වෙයි

නව විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේ දී සහ විසන්ධි කළ සම්බන්ධතාවය නැවත ලබාගැනීමේ දී ජනතාවට සහන ලබා දී…