මිනිසෙකුගේ මොළයට සාර්ථකව චිපයක් බද්ධ කරයි.

එලෝන් මස්ක් (Elon Musk) විසින් ආරම්භ කල ඔහුගේ Neuralink සමාගම මඟින් පළමු වරට සාර්ථක ලෙස මිනිසකුගේ…