ශ්‍රී ලංකාව මුල්ම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදි කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියාත්මක විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරිම සඳහා වන මුලික සාකච්චා මේ වන විටත් ආරම්භ…