නෙදර්ලන්තය හමුවේ අන්ත පරාජයක් ලැබූ නේපාලය

T 20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ D කාණ්ඩය යටතේ නේපාලය සහ නෙදර්ලන්තය අද (05) නිමාවට පත් වුණා…