අධිකරණ තීන්දුවකින් මන්ත්‍රී ධූරය නැතිවූ නසීර් අහමඩ්ට ආණ්ඩුකාර කමක්

පසුගියදා අධිකරණ තීන්දුවකින් සිය මන්ත්‍රීධුරය අහිමිවූ හිටපු අමාත්‍ය නසීර් අහමඩ් හට නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරය පිරිනැමීමට…