හැටන් නැෂනල් බැංකුවට සින්නවූ නවලෝක රෝහල විකුණා දමන්නට අධිකරණය අවසර දෙයි.

රුපියල් කෝටි 63කට ආසන්න බැංකු ණය නොගෙවීම නිසා හැටන් නැෂනල් බැංකුවට සින්නවූ වු නවලෝක රෝහල විකිණීම…