නවගමුවේදී වෙඩි තැබූ දෙන්නෙක් අල්ලයි

ඉකුත් 05 වැනි දා නවගමුව ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය වෙළෙඳසැලකට කඩා වැදී වෙඩි තබා සාපරාධී බිය ගැන්වීමක්…