අනතුරට පත් යාත්‍රවේ සිටි ධීවරයන් හයදෙනෙක් නාවික හමුදාව බේරාගනී

බේරුවල ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ බටහිර මුහුදේ දී අනතුරට පත් ධීවර යාත්‍රාවක සිටි ධීවරයින් හයදෙනෙකු බේරා ගැනීමට…