කතාවක් නැති නිසා නවීන්ට රිදිලා

කුලියාපිටියේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආරම්භක ජන රැලියේදී තමන්ට කතාවක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබුණ ද…