නතාෂාගේ මෝඩාභිමානී නැරඹුවන් පසුපස සී.අයි.ඩිය ලුහුබඳී

දැනට අත් අඩංගුවේ පසුවන නතාෂා එදිරිසූරිය විසින් පවත්වනු ලැබූ මෝඩාභිමානී නම් ප්‍රහසන ප්‍රසංගය නැරඹීමට පැමිණි පුද්ගලයන්…