කස පහර 154 ක් නියමවූ ඉරාන සමාජ ක්‍රියකාරිනියකට නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවෙයි.

ඉරානයේ කාන්තා හිංසනයට එරෙහිව සහ සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් සටන් කිරිම නිසා කිහිප විටක් සිරගතකරනා ලද නාර්ගේස්…