නැපෝලියන්ගේ තොප්පියට යුරෝ මිලියන 1.9 ක මිලක්

ප්‍රකට රණ ශූරයෙක් වූ නැපෝලියන් බොනපාට් 19 වැනි සියවසේ ප්‍රංශය පාලනය කළ සමයේ පැළැඳි තොප්පියක් පැරීසියේ…