චීන මවක් ලාංකික නැනීට සිය දියණිය දී පළා යයි

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ දී චීන ජාතික කාන්තාවක් ඇයගේ කුඩා දියණිය, මෙතෙක් කලක් බලා ගත්…