මහ බැංකුවේ වැඩි පඩි ගෙවන්න කෝටි 23ක්

මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩල වැටුප සියයට හැත්තෑකින් වැඩි කර ගැනීම නිසා මාසිකව දැරීමට සිදුවන අමතර මුදල…