ධීවර රැකියා කරන සැමගේ සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට මනුෂගෙන් අළුත් වැඩක්

ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවල නිතරවන සියලුදෙනාගේ වෘත්තීය ගරුත්වය වර්ධනයටත් ආරක්ෂා කිරීමටත් කටයුතු කරමින් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සී…