පාතාල නායක නන්දසේන අත්අඩංගුවට

යුක්තිය මෙහෙයුම ට සමගාමීව සිදුකරන විශේෂ මෙහෙයුම් යටතේ, කලක් විදේශගතව සැඟව සිට සිය ජාවාරම් දියත් කළ…