නාමල් විපක්ෂයට එක් වීමට යයි

පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මේ දිනවල ආණ්ඩුව ඉතා බරපතල ලෙස විවෙචනය කරමින් සිටිනේ එම…