නාමල් කුමාරට පහරදී දුර කථනය පැහැර ගනී

දූෂණ විරෝධී පෙරමුණේ සභාපති නාමල් කුමාර හට පහරදී ඔහු සතුව තිබූ රුපියල් 60000ක මුදලක් සහ ජංගම…