ගෝලීය සති සමුළුවට දින නියම වෙයි

ශ්‍රී ලාංකේය පාසල් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක සතිමත්බව අභ්‍යාස කිරීමේ වැඩසටහනේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස ගෝලීය සති සමුළුව…