නීතිඥ නාගානන්දට නීති වෘත්තිය තහනම්

නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතවක්කු හට නීතිඥ වෘත්තියේ යෙදීම තහනම් කර තිබේ. ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලක් විභාග…