නෑබඩ සිසුවාගේ ‘සිරුර’ කටුපොල් වගා භූමියක

ඊයේ (05) ගංවතුරට හසුවීමෙන් අතුරුදන් වූ පාසල් සිසුවාගේ මෘත ශරීරය හමුවූ බව පොලීසිය පවසනවා. මිය ගිය…