නොදුටු පෙම්වතාගේ මුල්‍ය වංචාවෙන් ‘ මෙල්බර්න් කතක් ගැලවූ ‘ ශ්‍රී ලාංකිකයා ගැන ඇහෙන කතාව

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හමු වූ තම පෙම්වතා බව කියන පුද්ගලයෙකුගේ මුල්‍ය වංචාවකට හසුවීමට ගිය මෙල්බන් පදිංචි…