මාළිමා ආණ්ඩුවක් යටතේ රයිස් කුකර් තහනම්

ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශණය මගින් රට ආපස්සට ගෙන යන බව එක්සත් ජාතික හිටපු පක්ෂයේ පළාත්…

ගණිකා වෘතියේ යෙදෙන්නන් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මාළිමාවේ ප්‍රතිපත්තිය එයයි.

සමරිසි අයිතීන් ලබා දිය යුතු බවත් ඔවුන් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී හරිනී…

මාළිමාවේ ආණ්ඩුවක් ආවත් විදෙස් ණය ගන්නවා

ඉදිරියේදි බලයට පත්වන තම රජයක් යටතේද විදෙස් ණය ගැනීමට සිදුවෙනු ඇති බව ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක…