කුලියාපිටිය තරුණයාගේ මළ සිරුර තවමත් ඥාතීන්ට භාර නොදුන්නේ ඇයි?

පෙම්වතියගේ නිවසට යන බව පවසා ගිය කුලියාපිටියේ පදිංචිව සිටි සුසිත් ජයවංශ නැමති තරුණයා දින ගණනාවක සිට…