කොක්කුතුඩුවායි සමූහ මිනීවළ 1994-1996 කාලයට අයත් බව හෙළිවෙයි

මුලතිව් කොක්කුතුඩුවායි සමූහ මිනිවළ 1994 – 1996 දක්වා කාලයට අයත්විය හැකි බව ඒ පිළිබඳව සිදුකළ කැනීම්…