එකම පවුලේ පහක් කපා කොටා මරා දමයි

යාපනය ඩෙල්ෆ්ට් ප්‍රදේශයේ නිවසක පිරිමි පුද්ගලයන් දෙදෙනකු හා කාන්තාවන් තිදෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහර දී නිවෙස තුළම…