ගම්පහ භික්ෂුවට වෙඩි තැබූ අය ගැන තොරතුරු රැසක් එළියට

ඉකුත් ජනවාරි 23 වැනි දා, ගම්පහ මල්වතුහිරිපිටිය විහාරස්ථානයක දී හිමි නමක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගෙන…

විහාරාධිපති හිමියන් පැදවූ රියේ අයෙකු ගැටෙයි – හිමියන් පැන දුවයි

ගම්පහ නගරය ආසන්නයේ පිහිටි විහාරස්ථානයක විහාරාධිපති භික්ෂුවක් විසින් පදවන ලද කැබ්රථයක පුද්ගලයකු ගැටී, එම පුද්ගලයා තුවාල…