පහන් කූඩුව රකින්න ගිය සිරකරු හොරෙන්ම පැන ගිහින්

මොනරාගල බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවකු ඉකුත් (25) වෙනිදා පළා ගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. වැඳි කුඹුර වෙසක් කලාපයේ පහන්…