ජනපති රනිල්, ජංගම දුරකතනයෙන් ජනපති සටනට?

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා නායකත්වය දරන එක්සත් මහජන පක්ෂයේ දේශපාලන ලේකම් ධුරයට ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන…