මලාවි උප ජනාධිපතිවරයා ගමන් ගත් ගුවන් යානය අතුරුදන්

මලාවි රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති වන Saulos Chilima සහ තවත් 9 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් අතුරුදන් වී…