හාවාඑළියේ පුද්ගලයෙක් අතුරුදහන්

නුවරඑළිය පොලිස් වසමේ හාවාඑළිය ගාඩ් වත්ත රක්ෂිතයට දර සෙවීමට ගිය පුද්ගලයෙක් අතුරුදන් වී ඇතිබව වාර්තා වෙයි.…