තහනම් ගහේ ගෙඩි කෑ ජපාන රූ රැජිණට කිරුළ අහිමි වෙයි.

කැරොලිනා ෂිනෝ ජපාන රූ රැජිණ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වූ අතර විවාහක පුද්ගලයෙකු සමඟ ඇගේ අනියම්…