විදුලි පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 60ක ප්‍රමාණයෙන් ලක්ෂ 35කට
55 %ක විදුලි මිල සහනයක්

මෙම වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ සිදු කළ විදුලි මිල සංශෝධනයේ දී සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයින් ලක්ෂ 60ක ප්‍රමාණයෙන්…