වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති කරනවාට සෞඛ්‍ය ලේකම් හරහට හිටී.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට (NMRA) නව සභාපතිවරයෙකු පත්කිරීමේ කාර්යයට බාධා රැසක් පැමිණීම නිසා නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය…