වෙබ් අඩවිය බිඳවැටීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවිය බිඳ වැටීමකට ලක්ව තිබෙන බව එම අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර…